Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 19.11.2015r.
Numer sprawy: 36/DPZ/RB/11/2015

KONKURS OFERT
„Roboty dekarskie – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dekarskie – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Instrukcja dla oferentów, przedmiar robót i STWiOR.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 04.12.2015r., o godz. 12:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Roboty dekarskie – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2015r. o godz. 12:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz sprzętu
7) Wzór umowy
8) Przedmiar robót
9) STOiWR

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf368,61 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 082,20 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc56,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.docx16,41 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz sprzetu.docx15,86 kB
Zalacznik nr 6 Wzór umowy.docx31,99 kB
Przedmiar.pdf25,72 kB
STWIOR.pdf192,79 kB
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf308,87 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-11-19, godz. 13:59)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-12-14, godz. 09:15)
Odwiedzin: 2145

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409383