Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL1/ 220 /2015 Słupsk, dnia 06.11.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 2

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Zamkowa 2 w Słupsku.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30.12.2015 r.
 3. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Zamkowa 2 w Słupsku.”Termin składania ofert upływa w dniu 21.11 .2015 r.
 5. Otwarcia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 7. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Grażyna Prondzinska- administrator, ul. Prusa 6, pok. nr 8, tel. 59 84 87 598
 9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 10. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 11. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-11-16, godz. 09:10)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-11-16, godz. 09:10)
Nazwa plikuRozmiar
scan zamkowa 2 zapytanie ofertowe.pdf264,97 kB
OSWIADCZENIE o wykluczeniu.odt18,87 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc50,00 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954424