Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 13.11.2015r.
Numer sprawy: 35/DPZ/RB/11/2015


KONKURS OFERT
„Wykonanie instalacji gazowej w lokalach budynku przy
ul. Krasińskiego 21 w Słupsku”


1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
      ul. Tuwima 4 działający jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta   
            Słupsk.
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie instalacji gazowej w lokalach budynku przy ul. Krasińskiego 21 w Słupsku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Instrukcja dla Oferentów i zawarte w niej załączniki
2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin  i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 01.12.2015r., o godz. 13:10
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.            76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta - Konkurs ofert na Wykonanie instalacji gazowej w lokalach budynku przy ul. Krasińskiego 21 w Słupsku - Nr sprawy: 35/DPZ/RB/11/2015"
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.12.2015r.
o godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały
w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10.  Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
  

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf314,38 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 206,99 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.odt18,34 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt10,20 kB
Zalacznik nr 5 wzór umowy.doc80,00 kB
Projekt budowlany.zip7 046,87 kB
Przedmiar robót.pdf141,40 kB
STWiOR.pdf228,48 kB
Wyjasnienia dla Wykonawców.pdf381,02 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf322,85 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-11-16, godz. 07:37)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-11-16, godz. 07:37)
Odwiedzin: 1977

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409356