Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 19.07.2011r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Numer sprawy: 8/DPZ/RB/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Do wykonawców ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykonywanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą” informuje, iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. W rozdziale nr VIII pt. Wymagania dotyczące wadium , dotychczasowa treść punktu 4. otrzymuje następujące brzmienie : „4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu oryginał dokumentu zapakowany w oddzielnej kopercie należy włożyć do opakowania z ofertą, zaś kopię tego dokumentu zaleca się wpiąć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „Wadium do przetargu na: roboty zduńskie – numer sprawy 8/DPZ/RB/2011”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. W rozdziale nr XV pt. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotychczasowy zapis punktu 3 otrzymuje następujące brzmienie : „3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO S.A. O/Słupsk Nr 70 1240 3770 1111 0000 4068 0460 , z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - roboty zduńskie – numer sprawy 8/DPZ/RB/2011”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ_roboty zduńskie.pdf416,28 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-07-19, godz. 15:35)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 09:18)
Odwiedzin: 2930

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474584