Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL 1/221/2015 Słupsk, dn. 09.11.2015r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Bema 4-5 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty na :

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzgodnionej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w następującym zakresie:

- docieplenie ścian zewnętrznych od podwórza,

- wymiana orynnowania od podwórza,

- wykonanie zadaszenia tzw. patio na podwórzu,

- modernizacja instalacji odwodniającej na podwórzu,

- wymiana okienek piwnicznych na pcv.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- projekt budowlany – 5 egzemplarzy

- kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze

- kosztorys nakładczy - 2 egzemplarze

- przedmiar robót - 2 egzemplarze

- STWiORB – 2 egzemplarze

Wyżej wymieniona dokumentacja w wersji elektronicznej: 1

3. Termin realizacji zamówienia 24.11.2015 r.

4. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

5.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta – opracowanie dokumentacji kosztorysowej remontu budynku Bema 4-5 w Słupsku.”

5.2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2015 r. do godz. 12:00

6. Termin i miejsce otwarcia ofert 16.11.2015 r. o godz. 12:15, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku przy ul. Prusa 6 pokój nr 17.

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%

8. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Anna Moszczyńska, e-mail: anna.moszczynska@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 612, w godzinach od 8:00 do 10:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 17.

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

11. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy dolączyć kosztorys ofertowy.

12. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
skan ogłoszenia patio.pdf448,84 kB
oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf138,38 kB
formularz ofertowy wspólnoty.doc46,00 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-11-11, godz. 15:19)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-11-11, godz. 15:07)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897558