Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 26.10.2015r.

Zamawiający:      
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
Zarządca nieruchomości działający w imieniu
Miasta Słupsk
http: www.pgm.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na „Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupku” - Nr sprawy: 16/DPZ/RB/2015

INFOMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA I ZMIANIE SIWZ


Zamawiający informuję, iż zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:
1. Miejsce zmiany: IV.4.4)
W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 12:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4 sekretariat.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2015 godzina 12:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4 sekretariat.

Zamawiający informuję, iż zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:
1. Miejsce zmiany: pkt. 13 p. pkt. 10
W SIWZ jest: „Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać w następujący sposób:
koperta zaadresowana na zamawiającego, opisana nazwą i adresem wykonawcy
z zaznaczeniem: PRZETARG NIEOGRANICZONY na Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku– Nr sprawy: 16/DPZ/RB/2015, nie otwierać przed dniem 29.10.2015 r. godz. 12:10.”
Z SIWZ powinno być: „Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i opisać w następujący sposób: koperta zaadresowana na zamawiającego, opisana nazwą i adresem wykonawcy
z zaznaczeniem: PRZETARG NIEOGRANICZONY na Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku– Nr sprawy: 16/DPZ/RB/2015, nie otwierać przed dniem 02.11.2015 r. godz. 12:10.”

2. Miejsce zmiany: pkt. 14 p. pkt. 1
W SIWZ jest: „Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4,
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 29.10.2015 r. godz. 12:00.”
Z SIWZ powinno być: „Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4,  w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 2.11.2015 r. godz. 12:00.”
3. Miejsce zmiany: pkt. 14 p. pkt. 5
W SIWZ jest: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2015 r. godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7.”
Z SIWZ powinno być:  „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2015 r. godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7.”

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 26.10.2015 r.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-10-26, godz. 10:55)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-10-26, godz. 10:55)
Odwiedzin: 2056

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556914