BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 16.10.2015

Numer sprawy: 32/DPZ/U/10/2015

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

„Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupsk zarządzanych przez

PGM Sp. z o.o. w Słupsku.”

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Wzór umowy

 1. Termin wykonania zamówienia: w terminie do dnia 29.02.2016r.

 2. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 26.10.2015r., o godz. 8:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

   Oferta – Konkurs ofert na wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku – nr sprawy 32/DPZ/U/10/2015”

   Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.10.2015r. o godz. 8:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:

         najniższa cena - waga 100%.

 6. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 9. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz usług

  6. Wykaz osób

  7. Wzór umowy

    

    

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-10-16, godz. 14:51)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-10-16, godz. 14:51)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf352,44 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 750,55 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc64,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc36,00 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.docx16,89 kB
Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc74,50 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf347,50 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1523001