Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 9.10.2015

Numer sprawy: 31/DPZ/U/10/2015

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie Miasta Słupsk.”

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej instalacji gazowej centralnego ogrzewania  i ciepłej wody w lokalach komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie Miasta Słupsk.

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Wzór umowy

 • Opinie kominiarskie

 1. Termin wykonania zamówienia: w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 15.10.2015r., o godz. 8:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

   Oferta – Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na instalacje gazowe w lokalach komunalnych – nr sprawy 31/DPZ/U/10/2015”

   Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2015r. o godz. 8:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:

         najniższa cena - waga 100%.

 6. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 9. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz osób

  6. Wzór umowy

  7. opinia kominiarska

    

    

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf344,21 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 227,68 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc53,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc26,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt10,28 kB
Zalacznik nr 5 Umowa wzór.doc78,50 kB
Długa 37m10.pdf344,92 kB
Przemysłowa 2of m 5 i 6.pdf586,34 kB
Skłodowskiej 11m9.pdf363,33 kB
Armii Krajowej 4m5.pdf386,83 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf357,94 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-10-09, godz. 14:13)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-10-09, godz. 14:13)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2606442