Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 25.09.2015r.

 

INFORMACJA O MODYFIKACJACH
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa postępowania:

„Usługi utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk   i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”
Nr sprawy: 12/DPZ/U/2015


Miejsce w którym następuje zmiana:
1. Pkt. 4.2 SIWZ Przedmiot zamówienia:
Zamiast:
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH  
ZAKRES  PRAC CZĘSTOTLIWOŚĆ
a) usuwanie zanieczyszczeń (piasku, liści, opadłych kwiatostanów,  odchodów zwierzęcych i wszelkich innych śmieci i nieczystości) z całej nieruchomości         i zamiatanie chodników zewnętrznych zlokalizowanych od strony ulicy, wjazdów i bram przejazdowych pod budynkami, dróg pomiędzy budynkami, utwardzonych podwórek, chodników wewnętrznych i parkingów; codziennie od poniedziałku do soboty prace należy zakończyć od strony ulicy: do godz. 6:30
pozostałe pow. do godz. 11:00
b) usuwanie odchodów  zwierzęcych z. piaskownic dla dzieci;  codziennie od poniedziałku
do soboty do godz. 10:00  
c) zbieranie z całości terenu zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, odchody zwierzęce, butelki, korki od butelek, puszki po napojach, pobite szkło, kamienie, gruz, gałęzie, sprzęt RTV lub AGD itp. (porzucony przez lokatorów sprzęt RTV, AGD i stare meble należy zmagazynować w osłonach śmietnikowych  lub przy kontenerach na śmieci i każdorazowe niezwłoczne powiadomienie o takim fakcie Zamawiającego); Codziennie od   poniedziałku
do soboty do godz. 10:00

d) utrzymanie czystości w obrębie kontenerów na śmieci i w osłonach śmietnikowych polegające na zebraniu i wrzuceniu do kontenera  porozrzucanych śmieci oraz dokładne zamiecenie osłony śmietnikowej a także terenu wokół osłon i kontenerów śmietnikowych, opróżnianie koszy parkowych codziennie od poniedziałku  do soboty do godz. 10:00 
e) sprzątanie niezabudowanych i nieutwardzonych  części nieruchomości takich jak: dojścia do budynków, drogi wewnętrzne, place podwórek, place zabaw dla dzieci, schody do piwnic i pralni, parkingi wewnątrzosiedlowe polegające na: dokładnym zagrabieniu oraz zamiataniu całego terenu wraz z usunięciem piachu gromadzącego się  przy krawężnikach; ponadto: usuwanie zanieczyszczeń z wnęk okienek piwnicznych budynków, osadników wycieraczek do obuwia przed wejściami do budynków oraz stopni i podestów schodów  przed wejściami do budynków od str. ulicy i od str. podwórek; 
codziennie do godz. 12:00
f) dokładne wygrabienie w okresie wiosennym i jesiennym trawników i zieleńców z resztek uschniętej trawy, liści  i innych nagromadzonych nieczystości na terenach nieruchomości wraz z ich wywozem;
 usuwanie dziko zarastającej roślinności, chwastów i darnin przy  krawężnikach, na chodnikach, w bramach w przejściach pod i między budynkami, oraz na podwórkach;   1 raz w miesiącu marcu
1 raz w miesiącu kwietniu
1 raz w miesiącu maju
1 raz w miesiącu wrześniu
1 raz w miesiącu październiku
1 raz w miesiącu listopadzie

   ZIMOWE  UTRZYMANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH
ZAKRES PRAC CZĘSTOTLIWOŚĆ

a) oczyszczanie chodników, ciągów komunikacyjnych i przejść dla  pieszych  zlokalizowanych od strony ulicy oraz chodników wewnętrznych stanowiących dojścia do klatek schodowych budynków poprzez: odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości i gołoledzi przez posypywanie piaskiem lub innym materiałem uszorstniajacym (pryzmować śniegu  przy krawężniku chodnika, pozostawianie wolnego przejścia dla pieszych i przejazdu);
w przypadku odśnieżania mechanicznego należy dodatkowo odgarnąć zwały śniegu i błota pośniegowego od ścian budynków ; 
codziennie również w soboty niedziele i święta  do godz. 6:30  

b) usuwanie śniegu i lodu oraz śliskości ze stopni i podestów schodów przy wejściach do budynków oraz posypywanie ich piaskiem lub innym materiałem uszorstniajacym – bez użycia soli; codziennie również w soboty niedziele i święta do godz. 6:30  
c) usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz śliskości z chodników wewnętrznych i przejść wewnątrzosiedlowych ; codziennie również w soboty niedziele i święta do godz. 6:30 
d) odśnieżanie – wykonanie dojść od budynków do kontenerów i osłon śmietnikowych oraz posypywanie tych miejsc materiałem szorstkim w przypadku gołoledzi (np.: piaskiem) szerokość ścieżki min. 0,5m; codziennie od poniedziałku do soboty do godz. 8:00 
Prace należy rozpocząć z chwilą wystąpienia opadów lub innych zjawisk atmosferycznych i zakończyć
w ciągu  3 godzin od momentu ustania przyczyny która spowodowała śliskość. 
e) odśnieżanie (usuwanie śniegu lub błota pośniegowego) dróg,  i placów wewnątrzosiedlowych, dojazdów  do kontenerów i osłon śmietnikowych (odpłużanie mechaniczne z pryzmowaniem) w sposób umożliwiający odpowiedni dojazd i wywóz śmieci przez służby komunalne oraz możliwość poruszania się samochodami przez mieszkańców; prace należy zakończyć w czasie    nie dłuższym niż 6 godz. od  ustania opadów
f) po zaprzestaniu opadów śniegu należy usunąć całkowicie ubity śnieg i lód  z chodników na przejściach dla pieszych na całej szerokości przejścia na  co najmniej 1 m od krawężnika ulicy w głąb chodnika; codziennie również w soboty niedziele i święta  do godz. 6:30   
g) odkuwanie pozostałej powierzchni chodników z zalegającego lodu i zwałów zlodowaciałego śniegu pozostałego na skutek niedokładnego odśnieżania.
 - prace należy wykonywać w sposób nie powodujący uszkodzeń nawierzchni chodników; natychmiast po powstaniu zlodowaceń i ustaniu opadów śniegu
h)w trakcie odśnieżania, usuwania lodu i błota pośniegowego należy odrywać studzienki burzowe , natomiast w przypadku ich zaśnieżenia bądź oblodzenia  w należy niezwłocznie je odkuć i odkryć studzienki burzowe przy krawężnikach ulic oraz wykonać rowki odpływowe do swobodnego spływu wody z chodników; natychmiast po powstaniu zlodowaceń i ustaniu opadów śniegu
UWAGA!
Przy realizacji czynności określonych w p. pkt. a, b, c należy uwzględnić, że w przypadku opadów śniegu o charakterze ciągłym lub występowania innych zjawisk atmosferycznych powodujących powstawanie gołoledzi lub błota pośniegowego o charakterze ciągłym wymagane jest dodatkowe (nawet kilkakrotne) odśnieżanie i usuwanie śliskości lub gołoledzi albo błota pośniegowego z chodników i przejść wewnątrzosiedlowych. Prace należy rozpocząć z chwilą wystąpienia opadów lub innych zjawisk atmosferycznych i zakończyć w ciągu 3 godzin od ustania  opadów śniegu lub wystąpienia innych zjawisk atmosferycznych.
Uwagi do pkt. 2 (zimowe utrzymanie)
1) Piasek i mieszankę niezamarzającą do posypywania dojść, chodników, przejść, jezdni wewnątrzosiedlowych oraz skrzynie do piasku Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt w ilościach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2) Piasek należy gromadzić w skrzyniach lub w pryzmach na terenach uzgodnionych z kierownikiem administracji
3) Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia niezbędnej ilości sprzętu i osób potrzebnych do wykonania umowy.
4) W przypadku nie występowania warunków zimowych tereny należy utrzymywać jak w Załączniku Nr 1. 
5) Zamawiający zastrzega, że do mechanicznego odśnieżania (odpłużania) chodników wykonawca będzie mógł stosować wyłącznie lekkie ciągniki z pługiem i piaskarką o dopuszczalnej masie całkowitej nie powodującej uszkodzeń nawierzchni chodników.  Odkuwanie lodu i zbitego śniegu na chodnikach należy wykonywać z należytą starannością w sposób nie powodujący uszkodzeń ich nawierzchni (polbruk, płytki)
6) Usunięcie piasku po zimie należy rozpocząć  natychmiast po roztopieniu się śniegu i  zakończyć w terminie 6 dni od rozpoczęcia prac.
             UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – KOSZENIE TRAWNIKÓW 
ZAKRES  PRAC CZĘSTOTLIWOŚĆ
a) stałe i bieżące utrzymanie trawników w okresie trwania umowy, w stanie gwarantującym ich permanentną estetykę, polegające na:
i. przygotowaniu terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni, butelek itp.),
ii. koszeniu trawy kosiarkami spalinowymi,
iii. dokaszaniu trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi,
iv. zgrabieniu skoszonej trawy,
v. uprzątnięciu trawy z alejek, chodników, wnęk okienek piwnicznych  itp. powierzchni,
vi. wywiezieniu trawy z pokosu 5 koszeń w terminach zgodnie z harmonogramem
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych koszeń w okresie trwania umowy, w terminach nie ujętych w harmonogramie. Dodatkowe koszenia należy uwzględnić w cenie składanej oferty.
 
b)uporządkowanie i zagospodarowanie odpadów zielonych, w tym samym dniu, w którym nastąpiło skoszenie lub najpóźniej w następnym dniu roboczym, i winno  odbyć się w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy ogólne i obowiązujące w mieście Słupsku;  
HARMONOGRAM KOSZEŃ: TERMIN
1 Koszenie 01.04.2016 – 15.04.2016
2 Koszenie 15.05.2016 – 30.05.2016
                                                 3 Koszenie 15.06.2016 – 30.06.2016
                                                 4 Koszenie 01.08.2016 – 15.08.2016
                                                 5 Koszenie 15.09.2016 – 30.09.2016

Inne usługi do wykonania wymagane w ciągu całego okresu obowiązywania umowy
ZAKRES  PRAC CZĘSTOTLIWOŚĆ
a) Zgłaszanie Zamawiającemu o konieczności wywozu przez służby komunalne z osłon śmietnikowych i placyków przy kontenerach na śmieci zgromadzonych tam nieczystości nietypowych i wielkogabarytowych takich jak stare meble, sprzęt RTV itp.); 
na bieżąco z chwilą stwierdzenia
b) Zgłaszanie Zamawiającemu o stwierdzonych przypadkach pozostawienia lub składowania (przez lokatorów lub wykonawców robót budowlanych) na posesjach lub chodnikach objętych usługą zapewnienia czystości odpadów lub materiałów budowlanych (gruzu, piasku, gliny itp.), a także o porzuconych wrakach samochodów; 
na bieżąco z chwilą
stwierdzenia
c) wykonywanie na polecenie Zamawiającego innych doraźnych czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na terenach nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia; dotyczy usuwania stwierdzonych usterek
(uzgadnianie kolejności            i stopnia pilności)
d) usuwanie z elewacji budynków ogłoszeń i afiszy umieszczonych bez zgody Zamawiającego i wyrzucenie ich do  miejsc gromadzenia nieczystości (pojemniki na odpady komunalne) na bieżąco średnio 1 raz na miesiąc
e) zgłaszanie Zamawiającemu o zauważonych przypadkach dewastacji i uszkodzeń pomieszczeń oraz urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości: 
na bieżąco
f) zgłaszanie konieczności naprawy lub wymiany zniszczonych pojemników do gromadzenia nieczystości, ławek parkowych koszy na śmieci  czy sprzętu zabawowego ; na bieżąco
g) zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie wywozu przez służby komunalne nieczystości bytowych (przepełnienia kontenerów lub pojemników na śmieci na bieżąco
h) zgłaszanie uszkodzeń lub ubytków nawierzchni chodników (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz dróg wewnętrznych na bieżąco
i)  usuwanie padłych zwierząt z terenów objętych umową
     (w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego niezwłocznie tj. w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od zgłoszenia) na bieżąco

Powinno być:
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH  
ZAKRES  PRAC CZĘSTOTLIWOŚĆ
a) usuwanie zanieczyszczeń (piasku, liści, opadłych kwiatostanów,  odchodów zwierzęcych i wszelkich innych śmieci i nieczystości) z całej nieruchomości         i zamiatanie chodników zewnętrznych zlokalizowanych od strony ulicy, wjazdów i bram przejazdowych pod budynkami, dróg pomiędzy budynkami, utwardzonych podwórek, chodników wewnętrznych i parkingów; codziennie od poniedziałku do soboty prace należy zakończyć od strony ulicy: do godz. 6:30
pozostałe pow. do godz. 11:00
c) usuwanie odchodów  zwierzęcych z. piaskownic dla dzieci;  codziennie od poniedziałku
do soboty do godz. 10:00  
d) zbieranie z całości terenu zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, odchody zwierzęce, butelki, korki od butelek, puszki po napojach, pobite szkło, kamienie, gruz, gałęzie, sprzęt RTV lub AGD itp. (porzucony przez lokatorów sprzęt RTV, AGD i stare meble należy zmagazynować w osłonach śmietnikowych  lub przy kontenerach na śmieci i każdorazowe niezwłoczne powiadomienie o takim fakcie Zamawiającego); Codziennie od   poniedziałku
do soboty do godz. 10:00

e) utrzymanie czystości w obrębie kontenerów na śmieci i w osłonach śmietnikowych polegające na zebraniu i wrzuceniu do kontenera  porozrzucanych śmieci oraz dokładne zamiecenie osłony śmietnikowej a także terenu wokół osłon i kontenerów śmietnikowych, opróżnianie koszy parkowych codziennie od poniedziałku  do soboty do godz. 10:00 
g) sprzątanie niezabudowanych i nieutwardzonych  części nieruchomości takich jak: dojścia do budynków, drogi wewnętrzne, place podwórek, place zabaw dla dzieci, schody do piwnic i pralni, parkingi wewnątrzosiedlowe polegające na: dokładnym zagrabieniu oraz zamiataniu całego terenu wraz z usunięciem piachu gromadzącego się  przy krawężnikach; ponadto: usuwanie zanieczyszczeń z wnęk okienek piwnicznych budynków, osadników wycieraczek do obuwia przed wejściami do budynków oraz stopni i podestów schodów  przed wejściami do budynków od str. ulicy i od str. podwórek; 
codziennie do godz. 12:00
h) dokładne wygrabienie w okresie wiosennym i jesiennym trawników i zieleńców z resztek uschniętej trawy, liści  i innych nagromadzonych nieczystości na terenach nieruchomości wraz z ich wywozem;
 usuwanie dziko zarastającej roślinności, chwastów i darnin przy  krawężnikach, na chodnikach, w bramach w przejściach pod i między budynkami, oraz na podwórkach;   1 raz w miesiącu marcu
1 raz w miesiącu kwietniu
1 raz w miesiącu maju
1 raz w miesiącu wrześniu
1 raz w miesiącu październiku
1 raz w miesiącu listopadzie

   ZIMOWE  UTRZYMANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH
ZAKRES PRAC CZĘSTOTLIWOŚĆ
a) oczyszczanie chodników, ciągów komunikacyjnych i przejść dla  pieszych  zlokalizowanych od strony ulicy oraz chodników wewnętrznych stanowiących dojścia do klatek schodowych budynków poprzez: odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości i gołoledzi przez posypywanie piaskiem lub innym materiałem uszorstniajacym (pryzmować śniegu  przy krawężniku chodnika, pozostawianie wolnego przejścia dla pieszych i przejazdu);
w przypadku odśnieżania mechanicznego należy dodatkowo odgarnąć zwały śniegu i błota pośniegowego od ścian budynków ; 
Codziennie,  również w soboty niedziele i święta:
- przy opadach w porze nocnej:  do godz. 6:30  
- przy opadach w ciągu dnia na bieżąco
b) usuwanie śniegu i lodu oraz śliskości ze stopni i podestów schodów przy wejściach do budynków oraz posypywanie ich piaskiem lub innym materiałem uszorstniajacym – bez użycia soli; Codziennie,  również w soboty niedziele i święta:
- przy opadach w porze nocnej:  do godz. 6:30  
- przy opadach w ciągu dnia na bieżąco
c) usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz śliskości z chodników wewnętrznych i przejść wewnątrzosiedlowych ; Codziennie,  również w soboty niedziele i święta:
- przy opadach w porze nocnej:  do godz. 6:30  
- przy opadach w ciągu dnia na bieżąco
d) odśnieżanie – wykonanie dojść od budynków do kontenerów i osłon śmietnikowych oraz posypywanie tych miejsc materiałem szorstkim w przypadku gołoledzi (np.: piaskiem) szerokość ścieżki min. 0,5m;
 codziennie od poniedziałku do soboty:
- przy opadach w porze nocnej:  do godz. 8:00
- przy opadach w ciągu dnia jeden raz do godz. 15:00
e) odśnieżanie (usuwanie śniegu lub błota pośniegowego) dróg,  i placów wewnątrzosiedlowych, dojazdów  do kontenerów i osłon śmietnikowych (odpłużanie mechaniczne z pryzmowaniem) w sposób umożliwiający odpowiedni dojazd i wywóz śmieci przez służby komunalne oraz możliwość poruszania się samochodami przez mieszkańców; prace należy zakończyć w czasie    nie dłuższym niż 6 godz. od  ustania opadów
f) po zaprzestaniu opadów śniegu należy usunąć całkowicie ubity śnieg i lód  z chodników na przejściach dla pieszych na całej szerokości przejścia na  co najmniej 1 m od krawężnika ulicy w głąb chodnika; Codziennie,  również w soboty niedziele i święta:
- przy opadach w porze nocnej:  do godz. 6:30  
- przy opadach w ciągu dnia na bieżąco
g)  odkuwanie pozostałej powierzchni chodników z zalegającego lodu i zwałów zlodowaciałego śniegu pozostałego na skutek niedokładnego odśnieżania.
 - prace należy wykonywać w sposób nie powodujący uszkodzeń nawierzchni chodników; natychmiast po wystąpieniu dodatnich temperatur.
h) w trakcie odśnieżania, usuwania lodu i błota pośniegowego należy nie zakrywać studzienek burzowych , natomiast w przypadku ich zaśnieżenia bądź zasypania należy niezwłocznie je odkuć i odkryć.
i) Przy roztopach ( wystąpieniu dodatnich temperatur przy gruncie) należy oczyścić chodniki z lody, błota pośniegowego, piasku.  
UWAGA!
Przy realizacji czynności określonych w p. pkt. a, b, c należy uwzględnić, że w przypadku opadów śniegu o charakterze ciągłym lub występowania innych zjawisk atmosferycznych powodujących powstawanie gołoledzi lub błota pośniegowego o charakterze ciągłym wymagane jest dodatkowe (nawet kilkakrotne) odśnieżanie i usuwanie śliskości lub gołoledzi albo błota pośniegowego z chodników i przejść wewnątrzosiedlowych. Prace należy rozpocząć z chwilą wystąpienia opadów lub innych zjawisk atmosferycznych i zakończyć w ciągu 3 godzin od ustania  opadów śniegu lub wystąpienia innych zjawisk atmosferycznych.

Uwagi do pkt. 2 (zimowe utrzymanie)
7) Piasek i mieszankę niezamarzającą do posypywania dojść, chodników, przejść, jezdni wewnątrzosiedlowych oraz skrzynie do piasku Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt w ilościach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
8) Piasek należy gromadzić w skrzyniach lub w pryzmach na terenach uzgodnionych z kierownikiem administracji
9) Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia niezbędnej ilości sprzętu i osób potrzebnych do wykonania umowy.
10) W przypadku nie występowania warunków zimowych tereny należy utrzymywać jak w Załączniku Nr 1. 
11) Zamawiający zastrzega, że do mechanicznego odśnieżania (odpłużania) chodników wykonawca będzie mógł stosować wyłącznie lekkie ciągniki z pługiem i piaskarką o dopuszczalnej masie całkowitej nie powodującej uszkodzeń nawierzchni chodników.  Odkuwanie lodu i zbitego śniegu na chodnikach należy wykonywać z należytą starannością w sposób nie powodujący uszkodzeń ich nawierzchni (polbruk, płytki).
12) Usunięcie piasku po zimie należy rozpocząć  natychmiast po roztopieniu się śniegu i  zakończyć w terminie 6 dni od rozpoczęcia prac.

             UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – KOSZENIE TRAWNIKÓW 
ZAKRES  PRAC CZĘSTOTLIWOŚĆ
a) stałe i bieżące utrzymanie trawników w okresie trwania umowy, w stanie gwarantującym ich permanentną estetykę, polegające na:
- przygotowaniu terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni, butelek itp.),
- koszeniu trawy kosiarkami spalinowymi,
- dokaszaniu trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi,
- zgrabieniu skoszonej trawy,
- uprzątnięciu trawy z alejek, chodników, wnęk okienek piwnicznych  itp. powierzchni,
- wywiezieniu trawy z pokosu 5 koszeń w terminach zgodnie z harmonogramem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pierwszego i ostatniego koszenia.

b)uporządkowanie i zagospodarowanie odpadów zielonych, w tym samym dniu, w którym nastąpiło skoszenie lub najpóźniej w następnym dniu roboczym, i winno  odbyć się w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy ogólne i obowiązujące w mieście Słupsku;  
HARMONOGRAM KOSZEŃ: TERMIN
1 Koszenie 01.04.2016 – 15.04.2016
2 Koszenie 15.05.2016 – 30.05.2016
                                              3 Koszenie 15.06.2016 – 30.06.2016
                                              4 Koszenie 01.08.2016 – 15.08.2016
                                              5 Koszenie 15.09.2016 – 30.09.2016

Inne usługi do wykonania wymagane w ciągu całego okresu obowiązywania umowy
ZAKRES  PRAC CZĘSTOTLIWOŚĆ
a) Zgłaszanie Zamawiającemu o konieczności wywozu przez służby komunalne z osłon śmietnikowych i placyków przy kontenerach na śmieci zgromadzonych tam nieczystości nietypowych i wielkogabarytowych takich jak stare meble, sprzęt RTV itp.); na bieżąco z chwilą stwierdzenia
b) Zgłaszanie Zamawiającemu o stwierdzonych przypadkach pozostawienia lub składowania (przez lokatorów lub wykonawców robót budowlanych) na posesjach lub chodnikach objętych usługą zapewnienia czystości odpadów lub materiałów budowlanych (gruzu, piasku, gliny itp.), a także o porzuconych wrakach samochodów; 
na bieżąco z chwilą
stwierdzenia
c) wykonywanie na polecenie Zamawiającego innych doraźnych czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na terenach nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia; dotyczy usuwania stwierdzonych usterek
(uzgadnianie kolejności            i stopnia pilności)
d) usuwanie z elewacji budynków ogłoszeń i afiszy umieszczonych bez zgody Zamawiającego i wyrzucenie ich do  miejsc gromadzenia nieczystości (pojemniki na odpady komunalne) na bieżąco średnio 1 raz na miesiąc
e) zgłaszanie Zamawiającemu o zauważonych przypadkach dewastacji i uszkodzeń pomieszczeń oraz urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości 
na bieżąco
f) zgłaszanie konieczności naprawy lub wymiany zniszczonych pojemników do gromadzenia nieczystości, ławek parkowych koszy na śmieci  czy sprzętu zabawowego ; na bieżąco
g) zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie wywozu przez służby komunalne nieczystości bytowych (przepełnienia kontenerów lub pojemników na śmieci na bieżąco
h) zgłaszanie uszkodzeń lub ubytków nawierzchni chodników (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz dróg wewnętrznych na bieżąco
i)  usuwanie padłych zwierząt z terenów objętych umową
     (w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego niezwłocznie tj. w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od zgłoszenia) na bieżąco


2. Pkt. 4.5 SIWZ Przedmiot zamówienia:
Zamiast:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 7 części. Zamawiający działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 3 ustawy Pzp zastrzega, że jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe na maksymalnie trzy części zamówienia.

Powinno być:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 7 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części.
3. Pkt. 6 p. pkt. 1.4) SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Zamiast:

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
            Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 500 000,00 PLN dla każdej z części. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wartość polisy winna obejmować sumę  wartości dla wszystkich części na które składana jest oferta.

Powinno być:

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
            Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 PLN dla każdej z części. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wartość polisy winna obejmować sumę  wartości dla wszystkich części na które składana jest oferta.

4. Pkt. 15 SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Zamiast:
1. Cenę oferty należy podać  w formie ryczałtu.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie i obliczenia ceny ofertowej oddzielnie dla każdej z części zamówienia na którą składa ofertę.
4. Cenę oferty w każdej z części należy obliczyć na podstawie odpowiedniego dla danej części „Formularza cenowego” tj. odpowiednio:
załącznik nr 1.1 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 1 zamówienia;
załącznik nr 1.2 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 2 zamówienia;
załącznik nr 1.3 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 3 zamówienia;
załącznik nr 1.4 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 4 zamówienia;
załącznik nr 1.5 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 5 zamówienia;
załącznik nr 1.6 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 6 zamówienia;
załącznik nr 1.7 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 7 zamówienia;
5. W formularzu cenowym należy podać ceny jednostkowe i wysokość stawki podatku VAT na ich podstawie obliczyć zgodnie z wzorem formularza cenowego cenę oferty brutto (z VAT).
6. Odpowiedni formularz cenowy stanowiący kalkulację ceny należy załączyć do oferty.
7. Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT w wysokości 8%
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. Cena oferowana to całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. W formularzu oferty należy podać wartość  netto, wartość podatku VAT i cenę brutto
(z podatkiem VAT) za wykonanie usługi objętej zamówieniem.
10. Wynagrodzenie ryczałtowe, winno obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem usługi określonej w dokumentacji przetargowej. Cena musi być wyrażona w wartości brutto i wartości netto w złotych polskich. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Wszystkie wartości oraz ostateczną cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie
z polskim systemem płatniczym z dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Powinna być:

1. Cenę oferty należy podać  w formie ryczałtu, jako cenę jednostkową miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie i obliczenia ceny ofertowej oddzielnie dla każdej z części zamówienia na którą składa ofertę.
4. Cenę oferty w każdej z części należy obliczyć na podstawie odpowiedniego dla danej części „Formularza cenowego” tj. odpowiednio:
załącznik nr 1.1 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 1 zamówienia;
załącznik nr 1.2 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 2 zamówienia;
załącznik nr 1.3 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 3 zamówienia;
załącznik nr 1.4 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 4 zamówienia;
załącznik nr 1.5 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 5 zamówienia;
załącznik nr 1.6 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 6 zamówienia;
załącznik nr 1.7 SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 7 zamówienia;
5. W formularzu cenowym należy podać ceny jednostkowe i wysokość stawki podatku VAT na ich podstawie obliczyć zgodnie z wzorem formularza cenowego cenę oferty brutto (z VAT).
6. Odpowiedni formularz cenowy stanowiący kalkulację ceny należy załączyć do oferty.
7. Cenę ofertową należy obliczyć łącznie z podatkiem VAT w wysokości 8%
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
8. Cena oferowana to całkowite wynagrodzenie miesięczne brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. W formularzu oferty należy podać wartość  netto, wartość podatku VAT i cenę brutto
(z podatkiem VAT) za wykonanie usługi objętej zamówieniem w okresie jednego miesiąca.
10. Wynagrodzenie ryczałtowe, winno obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem usługi określonej w dokumentacji przetargowej. Cena musi być wyrażona w wartości brutto i wartości netto w złotych polskich. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Wszystkie wartości oraz ostateczną cenę oferty należy obliczyć i podać zgodnie
z polskim systemem płatniczym z dokładnością zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.


5. Pkt. 16 SIWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Zamiast:
1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) Cena – 80%
2) Jakość – 10%
3) Termin płatności – 10%
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Kryterium ceny: 
Pc = (Cn : Co) x 80
gdzie: 
Pc – ilość punktów za cenę (max. 80 pkt) 
Cn – cena najniższa wśród ofert
Co – cena danego Wykonawcy
2) Kryterium jakość: 
Wykonawca otrzyma 10 pkt. w kryterium jakość jeśli wykaże, iż będzie realizował zamówienie zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2009 potwierdzającymi spełnienie wymogów jakościowych w zakresie świadczonych usług, a potwierdzonych Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością.
Wykonawca, który nie będzie realizował zamówienia na podstawie posiadane Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością otrzyma 0 pkt.
3) Kryterium termin płatności:
Kryterium termin płatności  (T) – ocenie zostanie poddany termin płatności
z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia podany w dniach wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Termin płatności  Ilość przyznanych punktów
14-29 dni 0
30 dni 10
Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 14 dni
i dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) Odpowiada wymaganiom określonym w Pzp.
2) Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.
3) Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny, jakości i terminu płatności – uzyskał najwyższą w punktacji sumę P=Pc+Pj+T.

Powinno być:
1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena – 90%
Termin płatności – 10%
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
Kryterium ceny: 
Pc = (Cn : Co) x 90
gdzie: 
Pc – ilość punktów za cenę (max. 90 pkt) 
Cn – cena najniższa wśród ofert
Co – cena danego Wykonawcy
Kryterium termin płatności:
Kryterium termin płatności  (T) – ocenie zostanie poddany termin płatności
z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia podany w dniach wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Termin płatności  Ilość przyznanych punktów
14-29 dni 0
30 dni 10
Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 14 dni
i dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) Odpowiada wymaganiom określonym w Pzp.
2) Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.
3) Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności – uzyskał najwyższą w punktacji sumę P=Pc+T.


6.Pkt. 19 SIWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamiast:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym postępowaniu.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej z datą zawarcia umowy.
5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz..U. nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
m BANK nr 98 1140 2118 0000 2180 2900 1005.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
11. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
12. Kwota, o której mowa powyżej zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Powinno być:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym postępowaniu.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej z datą zawarcia umowy.
5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz..U. nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
m BANK nr 98 1140 2118 0000 2180 2900 1005.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 

7.Pkt. 22 SIWZ Dopuszczalne zmiany w umowie.

Zamiast:
1. Strony wyrażają zgodę na zmianę zapisów umowy w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) wystąpienia siły wyższej powodującej zmiany terminu realizacji umowy lub zakresu przedmiotu umowy
c) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści umowy do obowiązującego prawa;
d) zmiany osób uprawnionych do koordynowania, kontroli oraz odbiorów prac będących  przedmiotem umowy.
2. Zamawiający zastrzega, na mocy jednostronnego oświadczenia woli i w wyznaczonym przez siebie terminie, bez obowiązku uzyskania zgody Wykonawcy, prawo wprowadzania zmian powierzchni w wykazie stanowiącym załącznik do umowy. Zmiany polegać będą jedynie na zmniejszeniu lub zwiększeniu powierzchni. Zmiany określone wyżej nie wymagają formy aneksu. Zamawiający jest zobowiązany pisemnie przekazać Wykonawcy  informację o zmianach.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.

Powinno być:
1. Strony wyrażają zgodę na zmianę zapisów umowy w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) wystąpienia siły wyższej powodującej zmiany terminu realizacji umowy lub zakresu przedmiotu umowy
c) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania treści umowy do obowiązującego prawa;
d) zmiany osób uprawnionych do koordynowania, kontroli oraz odbiorów prac będących  przedmiotem umowy.
e) Zmiany ilość powierzchni terenów objętych przedmiotem umowy.
2. Zamawiający zastrzega, na mocy porozumienia stron, w wyznaczonym terminie, ma prawo do  wprowadzania zmian powierzchni w wykazie stanowiącym załącznik do umowy. Zmiany polegać będą jedynie na zmniejszeniu lub zwiększeniu powierzchni. Zmiany powierzchni nie mogą przekroczyć poziomu 5% w odniesieniu do pierwotnego zakresu zamówienia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf89,66 kB
Informacja o zmianie SIWZ.pdf4 958,46 kB
SIWZ po zmianach z dnia 25.09.2015r..pdf406,43 kB
Załącznik nr 7 Umowa po zmianach z dnia 25.09.2015r..docx49,33 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-09-25, godz. 14:52)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-09-25, godz. 15:32)
Odwiedzin: 2193

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5557010