Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 23.09.2015r.

Numer sprawy: 30/DPZ/RB/9/2015

 

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

„Remont pomieszczeń biurowych w rejonie Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 w przy ul. Prusa 6 w Słupsku”

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

  Określenie przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń biurowych w rejonie Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 w przy ul. Prusa 6 w Słupsku”

 2. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy.

 3. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 30.09.2015r., o godz. 09:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

   "Oferta - Konkurs na remont pomieszczeń biurowych w AWIL1 w Słupsku” Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2015r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 9. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 10. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wzór umowy

  6. Przedmiar robót

    

    

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf329,40 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 669,19 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc29,50 kB
Wzór umowy.docx25,76 kB
Przedmiar robót.pdf341,33 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf289,25 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-09-23, godz. 14:45)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-10-07, godz. 14:40)
Odwiedzin: 1993

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592242