Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

Nr sprawy AW2/  121  /2015                                            Słupsk, dn. 28.07.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 2 

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę lokalu użytkowego -przybudówka po byłej piekarni przy ul. Niemcewicza 2

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót*, ...................brak................................................. stanowiący załącznik  nr ...... do niniejszego zaproszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia   14.09.2015r.

 2. Wymagany okres gwarancji  brak

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: 14.08.2015r., godz: 14:00ul. Niemcewicza 15,  76-200 Słupsk - sekretariat

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14.08.2015r., godz: 14:10, ul. Niemcewicza 15,       76-200, pokój nr 2

 5. Kryterium oceny ofert : cena 100%

 6. Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Magdalena Rybicka  tel. 785 520 178

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny (kosztorys ofertowy* .................................................................................................... wpisać odpowiednio).

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-07-28, godz. 11:22)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-07-28, godz. 11:22)
Nazwa plikuRozmiar
SKMBT_C22015072810170.pdf350,90 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954407