Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL 1/110/2015 Słupsk, dn. 18.06.2015r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekiełko 15/Murarska 6 w Słupsku.

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

remont dachu wraz z przemurowaniem kominów i wymiana rynien w budynku Piekiełko 15 w Słupsku

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

- przedmiar robót

- ewentualne zajęcie pasa drogowego należy do obowiązków wykonawcy

 1. Termin realizacji zamówienia 60 dni od podpisania umowy
 2. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta – remont dachu wraz z przemurowaniem kominów i wymiana rynien w budynku Piekiełko 15 w Słupsku”
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2015 r. do godz. 11:15
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert 03.07.2015 r. o godz. 12:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku przy ul. Prusa 6 pokój nr 17.
 5. Kryterium oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 20%
 6. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Anna Moszczyńska, e-mail: anna.moszczynska@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 612, w godzinach od 8:00 do 10:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 17.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 10. Załączniki:
 11. Formularz ofertowy
 12. Przedmiar
 13. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie Piekiełko 15.pdf351,31 kB
oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf138,37 kB
formularz ofertowy wspólnoty.doc47,50 kB
przedmiar robót.pdf1 668,78 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-06-22, godz. 00:15)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-06-22, godz. 00:15)
Odwiedzin: 1736

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474638