Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy AWiLnr1/R-3/ 43 /2015 Słupsk, dn. 17.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspolnot i Lokali nr 1 działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 9

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu dachu i klatki schodowej
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: przedmiar robót
 3. Termin realizacji zamówienia: 31.07.2015 r.
 4. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy
 5. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w sekretariacie z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wykonanie remontu dachu i klatki schodowej budynku Mickiewicza 9“

Termin składania ofert upływa w dniu 8.05.2015 r. do godz. 11:00

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcia ofert dokona Komisja w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
 2. Warunki płatności: 30 dni od dnia zlożenia faktury
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Renata Stec e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487614 w godz. od 8:00 do 15:00 w Administaracji Wspólnot i Lokali nr przy ul Prusa 6, pokój nr 11
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 5. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 6. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3) Przedmiar

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zał. 2. Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf140,36 kB
zał.1. formularz ofertowy.odt18,69 kB
zał. 3 MICKIEWICZA 9 - DACH+KLATKA - PRZEDMIAR.pdf145,04 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-04-23, godz. 08:18)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-04-27, godz. 08:39)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2915740