BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 79144-2015 z dnia 2015-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi koszenia trawy na terenach nieruchomości Miasta Słupsk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w 6 częściach polegające na: 1) przygotowaniu terenu trawników do...
Termin składania ofert: 2015-04-20


Numer ogłoszenia: 87454 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79144 - 2015 data 09.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.

 • W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;.

 • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie których wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 1)Dowodami o których mowa powyżej są: a)poświadczenie b)oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia c)W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 4 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. d)W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Za najważniejsze usługi które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 6.1.2) SIWZ. - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2015 godzina 09:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4 Sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2015 godzina 09:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4 Sekretariat..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2..

 • W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Jakość - 10.

 • W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Termin płatności - 10.

  II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie których wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 1)Dowodami o których mowa powyżej są: a)poświadczenie b)oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia c)W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 4 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. d)W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Za najważniejsze usługi które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 6.1.2) SIWZ; - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;.

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.2.1.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - cena - 90 2 - termin płatności - 10 ZAŁĄCZNIK NR I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR 1: Usługi koszenia trawy na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku część nr 1 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Termin płatności - 10 CZĘŚĆ NR 2: Usługi koszenia trawy na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku część nr 2 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Termin płatności - 10 CZĘŚĆ NR 3: Usługi koszenia trawy na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku część nr 3 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Termin płatności - 10 CZĘŚĆ NR 4: Usługi koszenia trawy na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku część nr 4 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Termin płatności - 10 CZĘŚĆ NR 5: Usługi koszenia trawy na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku część nr 5 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Termin płatności - 10 CZĘŚĆ NR 6: Usługi koszenia trawy na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku część nr 6 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Termin płatności - 10.

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2015 godzina 09:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk, pok. nr 4 Sekretariat..

   

   

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-04-17, godz. 09:48)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-04-17, godz. 09:46)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf265,45 kB
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 87454-2015.html10,06 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1523014