Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL1/36/2015

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

  1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Armii Krajowej 34” w Słupsku

 

zaprasza do złożenia oferty na :

 

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont klatki schodowej polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wyrównaniu stopni schodów, pomalowaniu ścian w budynku położonym w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 34 w Słupsku w zakresie:

- kosztorys inwestorski,

- kosztorys nakładczy,

- przedmiar robót,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Liczba egzemplarzy w wersji papierowej: 2

Liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej: 1

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany okres gwarancji: 24 miesięcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6,

Sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysowej

na remont klatki schodowej w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 35 w Słupsku”

Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2015 r. do godz. 15.00

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie zamawiającego bez udziału

oferentów. Informacja o wyborze ofert dostępna będzie u administratora budynku.

7. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Kowalczyk-Bekier

Administrator nieruchomości , e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl,

tel. 59 84 87 596, w godzinach od 8:00 do 15:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1

przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 16.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku

polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

10. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

11. Załączniki:

1) Formularz ofertowy;

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-04-15, godz. 12:56)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-04-15, godz. 12:55)
Nazwa plikuRozmiar
AK 34 zapytanie cenowe.pdf362,27 kB
formularz ofertowy wspólnoty.doc46,50 kB
oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf138,37 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954373