Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy AWiL1/R-1/ 13  /2015                                               Słupsk, dnia 25.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

  1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Na Wzgórzu 1”  w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty na :

2. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Na Wzgórzu 1  w Słupsku”.                                                                                                                                                 

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont w zakresie: remont     elewacji wraz z termomodernizacją ścian budynku oraz remont dachu w nieruchomości   przy

ul. Na Wzgórzu 1 w Słupsku.                                                                                                 

Liczba egzemplarzy w wersji papierowej: 4

Liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej:1

3. Termin realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy.    

4. Wymagany okres gwarancji 24 miesięcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu  10.04.2015 r. do godz. 13:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat (pokój nr 6).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - „Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont      budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy

ul. Na Wzgórzu 1 w Słupsku”.                                                                                                                                                     

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów.

Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Alicja Paduch administrator  nieruchomości, e-mail: alicja.paduch@pgm.slupsk.pl tel. 59 8487588 w godzinach od 8.00 do 10.00  i od 13.00 do 15.00 Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6               w Słupsku.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

10. Załączniki:

1) formularz ofertowy

2) oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-03-26, godz. 08:20)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-03-26, godz. 08:17)
Nazwa plikuRozmiar
Na Wzgórzu 1.pdf364,47 kB
Formularz ofertowy.doc50,00 kB
oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf138,38 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954374