Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 18.03.2015r.
Numer sprawy: 16/DPZ/RB/3/2015


OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Wykonanie robót elektrycznych w budynku

przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie robót elektrycznych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 02.04.2015r., o godz. 09:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta - Konkurs na roboty elektryczne w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku".
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.04.2015r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy


 

Słupsk, dnia 19.03.2015r.
Nr sprawy: 16/DPZ/RB/3/2015

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonaniu robót elektrycznych w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6   w Słupsku.

Z uwagi na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej,   a powodujących, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie robót elektrycznych    w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf336,53 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf3 345,17 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc30,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.odt10,83 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.odt10,20 kB
Załacznik nr 6 Wzór umowy.odt28,12 kB
Szarych Szeregów 6 przedm..pdf2 177,08 kB
Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf315,37 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-03-18, godz. 08:00)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-03-19, godz. 09:43)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614289