Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 11.03.2015 r.

Nr sprawy: AWiL1/9/2015

 

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

  1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo   Gospodarki   Mieszkaniowej  Sp. z o.o.   w  Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6   w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Armii Krajowej 4, 4of” w Słupsku

 

zaprasza do złożenia oferty na :

 

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji kosztorysowej na izolację pionową przeciwwilgociową ścian fundamentowych i obłożenie cokołu płytkami w budynkach położonych  w  Słupsku  przy  ul.  Armii  Krajowej  4 i 4 OF  w  zakresie:

     - kosztorys inwestorski,

     - kosztorys nakładczy,

     - przedmiar robót,

     - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

     Liczba egzemplarzy w wersji papierowej: 2

     Liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej: 1

     3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

     4. Wymagany okres gwarancji: 24 miesięcy

     5. Miejsce i termin złożenia oferty:

     Oferty   można   składać   w   siedzibie   Zamawiającego  Przedsiębiorstwo   Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6,   sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wykonanie dokumentacji kosztorysowej  na izolację pionową przeciwwilgociową  ścian fundamentowych i obłożenie cokołu płytkami w budynkach położonych w Słupsku przy  ul. Armii Krajowej 4 i 4of”

     Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2015 r. do godz. 15.00

     6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

     Otwarcia ofert  dokona  zarząd  wspólnoty  w  siedzibie  zamawiającego bez  udziału  oferentów. Informacja  o  wyborze  ofert  dostępna  będzie  u  administratora budynku.

     7. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury

     8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Kowalczyk-Bekier Administrator nieruchomości , e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl,  tel. 59 84 87 596, w godzinach od 8:00 do 15:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6  w Słupsku, pok. 16.

     9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku  

     polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

    10. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

    11.Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie cenowe AK 4.pdf346,54 kB
konserwator AK 4.pdf261,26 kB
oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf138,38 kB
formularz ofertowy wspólnoty.doc46,00 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-03-15, godz. 12:35)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-03-15, godz. 12:35)
Odwiedzin: 1811

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409386