Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 04.03.2015r.
Numer sprawy: 12/DPZ/RB/3/2015


KONKURS OFERT
„Wzmocnienie ściany zachodniej budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku”


1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działający jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia: na wzmocnieniu ściany zachodniej budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6
- Projekt budowlany Załącznik nr 7
- Przedmiary robót stanowiący Załącznik nr 8
2. Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin  i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 20.03.2015r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta - Konkurs ofert na wzmocnieniu ściany zachodniej budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku - Nr sprawy: 12/DPZ/RB/3/2015"
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.03.2015r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10.  Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz wykonanych robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy
8) Projekt budowlany
9) Przedmiar robót

 

Słupsk, dnia 19.03.2015r.
Nr sprawy: 12/DPZ/RB/3/2015

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na roboty budowlane polegające na wzmocnieniu ściany zachodniej budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku.

Z uwagi na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej,   a powodujących, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiający unieważnia postępowanie na wykonanie robót budowlanych  w zakresie wzmocnienia ściany zachodniej budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 w Słupsku.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-03-04, godz. 10:01)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-03-19, godz. 09:21)
Nazwa plikuRozmiar
Ogloszenie o konkursie ofert.pdf334,79 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 947,57 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.odt17,95 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.odt10,77 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.odt10,16 kB
Zalacznik nr 6 wzór umowy.doc84,00 kB
Projekt Budowlany Szarych Szeregów 6.pdf4 748,32 kB
SZARYCH SZEREGÓW 6 - PRZEDMIAR.pdf80,01 kB
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf325,01 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832665