BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

Słupsk, dn. 18.02.2015r.
Nr Sprawy 10/DPZ/U/2/2015

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Usługi monitoringu sygnałów z lokalnego systemu pożarowego w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: „Usługi monitoringu sygnałów z lokalnego systemu pożarowego w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.”
3. Termin wykonania zamówienia: od  dnia 1.03.2015 do dnia 28.02.2017r.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 25.02.2015r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na usługi monitoringu sygnałów z lokalnego systemu pożarowego w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.”"
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.02.2015r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
 najniższa cena – waga:
- opłata abonamentowa 90%.
- opłata przyłączeniowa 10%
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-02-19, godz. 10:41)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-02-19, godz. 10:40)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf351,60 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 207,75 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc57,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc32,00 kB
Załącznik nr 4 wzór umowy.docx19,34 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf439,38 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1259211