Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT - Nr sprawy:14/DPZ-13A/2011 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl, – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert. 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi ) 3. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z 4-ro krotnym koszeniem trawników (w okresie wegetacji trawy) na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Miejskiej Słupsk oraz na terenach nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Administrację Wspólnot i Lokali nr 1 (AWiL-1) PGM Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Prusa 6. Zakres usług dla każdego pokosu obejmuje między innymi : - przygotowanie terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni, butelek itp.), - skoszenie trawy kosiarkami spalinowymi - przewiduje się 4-ro krotne koszenie trawy w okresie wegetacji), - dokaszanie trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi, - zgrabienie skoszonej trawy, - zamiecenie trawy z alejek, chodników, opasek przy budynkach, okienek piwnicznych wnęk itp. powierzchni, - wywiezienie trawy z pokosu 3.1. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 1 określa załącznik nr 6 do SIWZ, 3.2. Powierzchnia jednokrotnego koszenia trawników na części nr 1 wynosi 55.351,70 m2 3.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Pełna treść ogłoszenia oraz wzory formularzy i wykaz terenów znajdują się w załącznikach poniżej

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-05-19, godz. 16:47)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:35)
Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE_Konkkurs Ofert_koszenie trawy_AWiL-1..pdf100,13 kB
Zalacznik nr 1_Formularz oferty.pdf92,96 kB
Zalacznik nr 1_Formularz ofertowy.doc63,50 kB
Załączniki nr 2 do 4A_SIWZ_wzory formularzy.pdf132,55 kB
Załączniki nr 2 do 4A_SIWZ_wzory formularzy.doc61,50 kB
Zalacznik nr 5 - Wzor umowy koszenie_AWiL-1.pdf92,06 kB
Załącznik nr 2 do umowy_wzór protokolu odbioru robót.pdf120,14 kB
Załacznik nr 6_Wykaz trawników do koszenia - AWIL-1.pdf101,39 kB
Zawiadomienie o wyniku postępowania_Konkurs ofert_usługi koszenia trawy AWiL-1.pdf270,34 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835082