BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 03.02.2015r.
Numer sprawy: 2/DPZ/RB/2/2015


KONKURS OFERT
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Wojska Polskiego 48 w Słupsku”


1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
      ul. Tuwima 4 działający jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta   
            Słupsk.
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia: na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Wojska Polskiego 48 w Słupsku”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6
- Projekt budowlany Załącznik nr 7
- Przedmiary robót stanowiący Załącznik nr 8
2. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin  i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 17.02.2015r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.            76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta - Konkurs ofert na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Wojska Polskiego 48 w Słupsku- Nr sprawy: 2/DPZ/RB/2/2015"
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.02.2015r.
o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały
w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10.  Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz wykonanych robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy
8) Projekt budowlany
9) Przedmiar robót
 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-02-03, godz. 13:54)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-02-03, godz. 13:54)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf343,30 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 589,75 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.odt17,69 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.odt10,83 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.odt10,19 kB
Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY.docx35,14 kB
Projekt rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Wojska Polski.pdf6 467,58 kB
Przedmiar robót.pdf471,92 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf586,24 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524351