Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 420430-2014 z dnia 2014-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. 2....
Termin składania ofert: 2015-01-16


Numer ogłoszenia: 421026 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 420430 - 2014 data 29.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2.

  • W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..

  • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..

    II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2.

  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 420430-2014 z dnia 2014-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, a zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. 2....
Termin składania ofert: 2015-01-16

 

________________________________________
Numer ogłoszenia: 9848 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 420430 - 2014 data 29.12.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4..
• W ogłoszeniu jest: - wkłady szybowe, okucia obwiedniowe muszą posiadać stosowne atesty higieniczne, - parapet wewnętrzny z płyt HDF laminowany fabrycznie zaokrąglony - o grubości min. 28 mm długości dostosowanej do wymiaru okna i szerokości od 25 do 30 cm, 5.Opis przedmiotu zamówienia określa również: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ..
• W ogłoszeniu powinno być: - wkłady szybowe muszą posiadać stosowne atesty higieniczne, a okucia obwiedniowe muszą posiadać deklarację zgodności. -parapety wewnętrzne z płyty MDF laminowany fabrycznie zaokrąglony - o gr. min. 28 mm. 5. Opis przedmiotu zamówienia określa również: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, zmiana obejmuje następujący zakres: STWIOR: pkt 2.2.h. i 2.3.3. STWIOR w zakresie: parapety wewnętrzne z płyty MDF laminowany fabrycznie zaokrąglony - o gr. min. 28 mm. PRZEDMIAR ROBÓT: - poz. 3 Przedmiaru robót w zakresie: osadzenie podokienników wewnętrznych do 1,5 m - 110 szt. - poz. 4 Przedmiaru robót w zakresie: osadzenie podokienników wewnętrznych pow. 1,5 m - 105 szt. - poz. 5 Przedmiaru robót w zakresie: obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. Ponad 25cm - parapety zewnętrzne 83,85 m². WZÓR UMOWY: - paragraf 1 ust. 2.h. wzoru umowy w zakresie: parapety wewnętrzne z płyty MDF laminowany fabrycznie zaokrąglony - o grubości min. 28 mm. - paragraf 1 ust. 4 wzoru umowy w zakresie: nie dotyczy robót tymczasowych. - paragraf 1 ust. 5.e. wzoru umowy w zakresie: wkłady szybowe muszą posiadać stosowne atesty higieniczne, a okucia obwiedniowe muszą posiadać deklarację zgodności. - paragraf 1 ust. 7.d. wzoru umowy: wykreśla się - paragraf 3 ust. 4 wzoru umowy: Wykonawca i Zamawiający wzajemnie powierzają i przyjmują przetwarzanie danych zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia robót budowlanych na rzecz Miasta Słupsk opisanych w niniejszej umowie. - paragraf 6 ust. 1, 2 , 3 wzoru umowy w zakresie: 1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu, obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą, tj. stawka za wykonanie 1m2 wymiany okna wraz z robotami towarzyszącymi określonymi w §1 pkt. 3 i 4. i powierzchnią wymienionego okna: ................................................ PLN netto - słownie: .........................PLN, plus podatek VAT w wysokości .. %, tj.: ................................................ PLN brutto - słownie ......................... PLN, przy czym całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy nie może być wyższe niż:.................. PLN netto - słownie: ........................PLN, plus podatek VAT w wysokości .. , tj.: .................. PLN brutto - słownie ............................. PLN 2.Rozliczenie robót będzie następowało odrębnie dla każdego zlecenia, za faktycznie wykonany zakres robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru w oparciu o składniki cenotwórcze określone w ust. 1 niniejszego paragrafu. 2a. W przypadku gdy z zlecenia będą wynikały roboty dodatkowe polegające na montażu szprosów bądź innych elementów dekoracyjnych, roboty w tym zakresie będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. 3.Wynagrodzenie określone w pkt. 1 stanowi szacunkową wartość i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego zmniejszenia i ograniczenia wielkości zamówienia w przypadku ograniczenia lub zmniejszenia środków finansowych przewidzianych na realizację robót będących przedmiotem zamówienia. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze..
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4..
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - wkłady szybowe muszą posiadać stosowne atesty higieniczne, a okucia obwiedniowe muszą posiadać deklarację zgodności. -parapety wewnętrzne z płyty MDF laminowany fabrycznie zaokrąglony - o gr. min. 28 mm. 5. Opis przedmiotu zamówienia określa również: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, zmiana obejmuje następujący zakres: STWIOR: pkt 2.2.h. i 2.3.3. STWIOR w zakresie: parapety wewnętrzne z płyty MDF laminowany fabrycznie zaokrąglony - o gr. min. 28 mm. PRZEDMIAR ROBÓT: - poz. 3 Przedmiaru robót w zakresie: osadzenie podokienników wewnętrznych do 1,5 m - 110 szt. - poz. 4 Przedmiaru robót w zakresie: osadzenie podokienników wewnętrznych pow. 1,5 m - 105 szt. - poz. 5 Przedmiaru robót w zakresie: obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. Ponad 25cm - parapety zewnętrzne 83,85 m². WZÓR UMOWY: - paragraf 1 ust. 2.h. wzoru umowy w zakresie: parapety wewnętrzne z płyty MDF laminowany fabrycznie zaokrąglony - o grubości min. 28 mm. - paragraf 1 ust. 4 wzoru umowy w zakresie: nie dotyczy robót tymczasowych. - paragraf 1 ust. 5.e. wzoru umowy w zakresie: wkłady szybowe muszą posiadać stosowne atesty higieniczne, a okucia obwiedniowe muszą posiadać deklarację zgodności. - paragraf 1 ust. 7.d. wzoru umowy: wykreśla się - paragraf 3 ust. 4 wzoru umowy: Wykonawca i Zamawiający wzajemnie powierzają i przyjmują przetwarzanie danych zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia robót budowlanych na rzecz Miasta Słupsk opisanych w niniejszej umowie. - paragraf 6 ust. 1, 2 , 3 wzoru umowy w zakresie: 1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu, obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą, tj. stawka za wykonanie 1m2 wymiany okna wraz z robotami towarzyszącymi określonymi w §1 pkt. 3 i 4. i powierzchnią wymienionego okna: ................................................ PLN netto - słownie: .........................PLN, plus podatek VAT w wysokości .. %, tj.: ................................................ PLN brutto - słownie ......................... PLN, przy czym całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy nie może być wyższe niż:.................. PLN netto - słownie: ........................PLN, plus podatek VAT w wysokości .. , tj.: .................. PLN brutto - słownie ............................. PLN 2.Rozliczenie robót będzie następowało odrębnie dla każdego zlecenia, za faktycznie wykonany zakres robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru w oparciu o składniki cenotwórcze określone w ust. 1 niniejszego paragrafu. 2a. W przypadku gdy z zlecenia będą wynikały roboty dodatkowe polegające na montażu szprosów bądź innych elementów dekoracyjnych, roboty w tym zakresie będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. 3.Wynagrodzenie określone w pkt. 1 stanowi szacunkową wartość i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego zmniejszenia i ograniczenia wielkości zamówienia w przypadku ograniczenia lub zmniejszenia środków finansowych przewidzianych na realizację robót będących przedmiotem zamówienia. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze..

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf251,49 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf265,91 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf248,60 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-01-08, godz. 12:01)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-01-15, godz. 09:44)
Odwiedzin: 2157

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409324