Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 07.01.2015r.
Numer sprawy: 1/DPZ/RB/1/2015

KONKURS OFERT
„Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu komunalnym przy ul. Wolności 31/2 w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia:  Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu komunalnym przy ul. Wolności 31/2 w Słupsku
2. Termin wykonania zamówienia: w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 22.01.2015r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Konkurs ofert wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalu komunalnym przy ul. Wolności 31/2 w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2015r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
• najniższa cena - waga 90%.
• najdłuższa gwarancja – waga 10%
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Przedmiar robót, projekt

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf332,17 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 784,27 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia art 22.doc30,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc31,00 kB
Załacznik nr 4 Wzór umowy.odt30,84 kB
Projekt budowlany Wolnosci 31 m 2.zip1 155,78 kB
Kosztorys nakładczy.pdf1 722,86 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf549,78 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-01-07, godz. 13:48)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-01-07, godz. 13:48)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604400