Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 09.12.2014r.
Numer sprawy: 33/DPZ/D/12/2014

KONKURS OFERT
„Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4
Określenie przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Instrukcja dla oferentów, wzór umowy i załącznik nr 6.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 19.12.2014r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta – Konkurs ofert na  zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.12.2014r.o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
      najniższa cena - waga 90%.
      czas dostawy – waga 10%
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz dostaw
6) Wzór umowy
7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf352,44 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 872,96 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc55,50 kB
Zalacznik nr 1.1 Formularz cenowy.pdf480,41 kB
Zalacznik nr 1.1 Formularz cenowy.xlsx21,70 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc32,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz dostaw.docx16,05 kB
Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc57,00 kB
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf233,04 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf291,31 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-12-09, godz. 13:33)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-12-09, godz. 13:32)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614248