Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 27.11.2014r.
Numer sprawy: 31/DPZ/RB/11/2014

KONKURS OFERT
„Wykonanie i montaż dwóch wkładów kominowych”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie i montaż dwóch wkładów kominowych w zakresie:
A. Montaż wkładu kominowego dla lokalu przy ul. Krasińskiego 3/1a w Słupsku: wkład kominowy kwasoodporny o średnicy 130 mm i długości 18,50 mb, niezbędny do podłączenia kotła c.o. na paliwo stałe – gazowe. 
   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 - przedmiar robót
 - opinia kominiarska
B. Montaż wkładu kominowego dla lokalu przy ul. Polnej 2/2 w Słupsku: wkład kominowy uszczelniający przewód kominowy nr 12 na całej długości. Do przewodu podłączony jest piec kaflowy.
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 - przedmiar robót
 - opinia kominiarska
2. Termin wykonania zamówienia: w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 11.12.2014r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Wykonanie i montaż dwóch wkładów kominowych”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.12.2014r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
      najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Przedmiar robót, opinia kominiarska


 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 162,90 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc51,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,50 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.docx24,07 kB
Krasińskiego 3 m 1a - przedmiar robót.rds.pdf80,61 kB
Polna 2 m 2 Przedmiar robót.pdf245,57 kB
Opinia Kominiarska Krasińskiego 3.pdf619,73 kB
Opinia Kominiarska Polna 2m2.pdf415,69 kB
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf361,82 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf287,07 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-11-27, godz. 09:34)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-11-27, godz. 09:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2606768