Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 10.11.2014r.
Numer sprawy: 28/DPZ/U/11/2014

KONKURS OFERT
„Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”, w zakresie:
- przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych, w częściach wspólnych tj. na klatkach schodowych, stychach i w piwnicach zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
- przeglądy i pomiary instalacji odgromowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2015r. do dnia 31.07.2015 r.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 20.11.2014r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Konkurs ofert na wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.11.2014r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wykaz narzędzi
7) Wzór umowy

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf386,48 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 948,80 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy ele.doc67,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.docx16,92 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz sprzetu.docx15,66 kB
Załącznik nr 6 wzór umowy.docx31,09 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf587,81 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-11-10, godz. 12:34)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-11-10, godz. 12:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605621