Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 22.10.2014r.
Numer sprawy: 25/DPZ/RB/10/2014

KONKURS OFERT
„Wykonanie wentylacji pomieszczeń budynku administracji
w nieruchomości przy ul. Prusa 6 w Słupsku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima4
Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie wentylacji pomieszczeń budynku administracji w nieruchomości przy ul. Prusa 6 w Słupsku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2. Termin wykonania zamówienia: zgodny z przedłożoną ofertą.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 05.11.2014r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - „Wykonanie wentylacji pomieszczeń budynku administracji
w nieruchomości przy ul. Prusa 6 w Słupsku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.11.2014r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
      najniższa cena - waga 80%.
      długość gwarancji – waga 20%
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy
8) opinia kominiarska, rzuty pomieszczeń

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf325,02 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 522,18 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc50,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc30,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc30,00 kB
Zalacznik nr 4 wykaz robót.odt16,85 kB
Zalacznik nr 5 wykaz obób.odt15,87 kB
Załącznik nr 6 umowa wzor.doc82,50 kB
opinia kominiarska.pdf520,13 kB
szkice pomieszczen.pdf862,15 kB
Informacja o zmianie warunków składania ofert.pdf292,18 kB
Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf401,76 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-10-22, godz. 14:30)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-11-03, godz. 11:36)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2732202