Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 20.10.2014r.
Numer sprawy: 24/DPZ/RB/10/2014

KONKURS OFERT
„Wykonanie wentylacji i  montaż komina dla lokalu przy ul. Długosza 2/2 w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wentylacji i  montaż komina dla lokalu przy ul. Długosza 2/2 w Słupsku.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2014r.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 03.11.2014r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Wykonanie wentylacji i  montaż komina dla lokalu przy ul. Długosza 2/2 w Słupsku”
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.11.2014r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:
      najniższa cena - waga 90%.
      długość gwarancji – waga 10%
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wzór umowy
7) Przedmiar robót, opinia kominiarska 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-10-20, godz. 10:39)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-10-20, godz. 10:39)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie o konkursie ofert.pdf312,86 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 281,31 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc33,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc14,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc13,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt21,90 kB
Zalacznik nr 5 wzór umowy.doc66,00 kB
Przedmiar robót.pdf656,71 kB
Opinia kominiarska.pdf280,21 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf223,89 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832675