Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 13.10.2014r.
Numer sprawy: 23/DPZ/U/10/2014

KONKURS OFERT
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu i utwardzenie wjazdu na teren nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 19 – 20 zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu i utwardzenie wjazdu na teren nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 19 – 20 zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.  Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z PN i zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Dokumentacja ma być  przygotowana do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
3. Dokumentacja spełniać będzie wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania.
4. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 28.12.2014r.
5. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 28.10.2014r., o godz. 09:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
" Oferta - Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu i utwardzenie wjazdu działki przy ul. Wojska Polskiego 19-20” "
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.10.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
6. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
8. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
9. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
10. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
11. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
12. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf381,18 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 453,49 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc35,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc14,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc13,50 kB
Zalacznik nr 4 Umowa wzór .doc57,50 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf208,87 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-10-13, godz. 09:09)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-10-28, godz. 09:21)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242472