Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 12.04.201l.r. OGŁOSZENIE! Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na: 1. Docieplenie stropodachu wentylowanego (12 klatek schodowych - ca 1800m2 - grubość izolacji 18cm) granulatem z wełny mineralnej lub granulatem celulozowym w budynku mieszkalnym przy ul. Z. Augusta 6 w Słupsku. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.06.201 l.r. specyfikację robót * odebrać można w siedzibie AWiL nr 1 przy ul. Prusa 6. w pokoju nr 11 w godzinach od 7 do 10 Termin składania ofert upływa dnia 19 .04.2011 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie PGM Sp. z o.o. AWiL nr 1 przy ul. Prusa 6. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego na wykonanie prac określonych w otrzymanym(ej) specyfikacji robót* wykazanej w załączniku. Zakłada się minimalny 3 letni okres gwarancji. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem robót*, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu na nieruchomości i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: PGM/AW-OFERTA „ docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej „ Wspólnota Mieszkaniowa Z. Augusta 6 w Słupsku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2011 r. w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 11. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. W przetargu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z. postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy „Prawo zamówień publicznych"- oświadczenie musi być załączone do oferty. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator p. Joanna Pieczka tel. 59 8487614 pokój nr 11 w godz. od 7:00 do 10:00 Kryteria wyboru ofert: 1. Cena ofertowa, wiarygodność firmy /referencje/, okres gwarancji, posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł /kopia załączona do oferty/. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 6 w Słupsk

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-04-14, godz. 00:23)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:44)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1827908