Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 18.09.2014r.

Numer sprawy: 21/DPZ/RB/9/2014

 

KONKURS OFERT

Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia elewacji (od strony ulicy) budynku przy Gancarskiej 24 w Słupsku

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia elewacji (od strony ulicy) budynku przy Gancarskiej 24 w Słupsku.

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2014r.

 2. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 02.10.2014r., o godz. 9:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Oferta - Konkurs ofert wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia elewacji (od strony ulicy) budynku przy Gancarskiej 24 w Słupsku

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2014r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz robót

  6. Wzór umowy

  7. Przedmiar robót, STWiOR, projekt kolorystyki

 

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf322,60 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf2 706,01 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc33,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc14,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc13,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.odt22,44 kB
Zalacznik nr 5 wzór umowy.doc70,00 kB
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf73,09 kB
STWIOR.docx15,71 kB
Projekt elewacja.JPG119,83 kB
Projekt dwie elewacje.JPG103,18 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf468,26 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-09-18, godz. 14:17)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-10-03, godz. 11:51)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604632