Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 15.09.2014r.
Numer sprawy: 20/DPZ/RB/9/2014


KONKURS OFERT
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Tuwima 21 w Słupsku”


1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działający jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia: na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Tuwima 21 w Słupsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6
- Projekt budowlany Załącznik nr 7
- Przedmiary robót stanowiący Załącznik nr 8

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2014r.

3. Termin  i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 30.09.2014r., o godz. 9:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta - Konkurs ofert na rozbiórkę  budynku gospodarczego przy ul. Tuwima 21 w Słupsku- Nr sprawy: 20/DPZ/RB/9/2014 "
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2014 r.
o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

6. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.

7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały
w Instrukcji dla oferentów.

8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10.  Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz wykonanych robót
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy
8) Projekt budowlany
9) Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf333,10 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 571,80 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.odt26,87 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc14,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.doc13,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.odt22,35 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.odt22,11 kB
Zalacznik nr 6 Wzór umowy.doc73,00 kB
Dokumentacja projektowa.pdf606,62 kB
Przedmiar robót.pdf2 801,41 kB
informacja o wyniku postepowania.pdf331,94 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-09-15, godz. 14:23)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-09-15, godz. 14:23)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604874