Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 05.04.2011r. Numer sprawy: 11 /DPZ-13A/U/2011 KONKURS OFERT na wykonanie usług powszechnej deratyzacji w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na: 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem 2-etapowej akcji powszechnej deratyzacji przy użyciu środków trujących dopuszczonych do stosowania na podstawie stosownych przepisów sanitarnych, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.. Szczegółowy wykaz adresowy budynków określa załącznik nr 4 do I.W.Z. 3. Termin wykonania zamówienia : I etap w terminie do 1 miesiąca od zawarcia umowy; II etap od 15.09.2011r. do 15.10.2011r. oraz dodatkowo w ramach profilaktyki gwarancyjnej – sukcesywnie wg występujących potrzeb od zawarcia umowy do 31.12.2011r. 4. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 1) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 4 /sekretariat/ 2) Termin składania ofert: upływa w dniu 08.04.2011r., o godz. 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs ofert na usługi deratyzacji” 3) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6 . 5. Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Dańko tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do istotnych warunków zamówienia. 7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena – waga 100%. 8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym „Konkursie ofert” określone zostały w istotnych warunkach zamówienia (IWZ). 9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia. 10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro). 11. Załączniki: 1) Istotne warunki zamówienia (IWZ) 2) Formularz oferty 3) Wzór umowy 4) Wykaz adresowy budynków Podpisał: Wiceprezes Zarządu Mariusz Junak

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-04-05, godz. 00:46)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:35)
Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE - Konkurs ofert_deratyzacja.pdf92,46 kB
IWZ_usługi deratyzacji.pdf181,24 kB
Załącznik nr 1 - formularz oferty..pdf92,62 kB
Załączniki nr 2 do 4_IWZ deratyzacja.doc.pdf154,69 kB
Załacznik Nr 6_wykaz budynków_zestawienie kl. schodowych_Gmina 2011.pdf109,75 kB
Załącznik nr 6_wykaz budynków z ilością lokali_GMINA..pdf81,00 kB
Załacznik Nr 6_wykaz budynków_zestawienie kl. schodowych_WSPÓLNOTY 2011.pdf97,72 kB
Załącznik nr 6_wykaz budynków z ilością lokali_WSPÓLNOTY_AWiL-1.pdf82,67 kB
Załącznik nr 6_wykaz budynków z ilością lokali_WSPÓLNOTY_AWiL-2.pdf82,81 kB
Załącznik nr 5 _wzór umowy deratyzacja..pdf106,26 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty_deratyzacja.pdf365,16 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835176