Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 01.09.2014r.

Numer sprawy: 19/DPZ/RB/9/2014

KONKURS OFERT

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia elewacji (od strony ulicy) budynku przy Gancarskiej 24 w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia elewacji (od strony ulicy) budynku przy Gancarskiej 24 w Słupsku.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.10.2014r.
3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 15.09.2014r., o godz. 10:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta - Konkurs ofert wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia elewacji (od strony ulicy) budynku przy Gancarskiej 24 w Słupsku”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.09.2014r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
- Instrukcja dla oferentów
- Formularz oferty
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Wykaz robót
- Wzór umowy
- Przedmiar robót, STWiOR, projekt kolorystyki


 
 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf978,75 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf8 161,82 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf231,62 kB
Zalacznik nr 2 wzór oswiadczenia.pdf129,42 kB
Zalacznik nr 3 wzor oswiadczenia art 24.pdf126,53 kB
Zalacznik nr 4 wykaz robót.pdf197,71 kB
Zalacznik nr 5 wzór umowy.pdf303,97 kB
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf73,09 kB
Projekt elewacja.JPG119,83 kB
Projekt dwie elewacje.JPG103,18 kB
STWIOR.docx15,71 kB
Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf294,07 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-09-01, godz. 08:29)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-09-01, godz. 08:29)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614243