Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 28.08.2014r.
Numer sprawy: 18/DPZ/U/8/2014

KONKURS OFERT
„Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych i Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych
i przyborów gazowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych i Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.01.2015r.

3. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 08.09.2014r., o godz. 11:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs ofert wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych i Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
4) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.09.2014r. o godz. 11:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf1 033,22 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf8 225,77 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf237,10 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oświadczenia.pdf130,01 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf126,90 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.pdf195,68 kB
Zalacznik nr 5 Wykaz osób.pdf195,53 kB
Zalacznik nr 6 Wzór umowy.pdf203,67 kB
Zał. nr 1 do umowy_Protokół z przegl. inst. gaz - budynek.doc51,00 kB
Zał. nr 1A do umowy -Protokół przeglądu inst. gaz. - lokal.doc51,50 kB
Zał. nr 1B do umowy NAKAZ - przegl. inst. gaz.doc34,00 kB
Zał. nr 2 do umowy.pdf500,90 kB
Załącznik nr 3 do Umowy Specyfikacja techniczna.docx23,76 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf982,94 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-08-28, godz. 09:05)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-08-28, godz. 09:05)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604467