Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy 16/DPZ/RB/7/2014                                                    Słupsk, dn.30.06.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE NEGOCJACJI
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.

zaprasza do złożenia oferty na:

Roboty budowlane w zakresie usunięcia skutków zawilgocenia i remont mieszkania przy ul. Dąbrówki 1/6 w Słupsku.

I.  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót  budowlanych w zakresie usunięcia skutków zawilgocenia i remont mieszkania przy ul. Dąbrówki 1/6 w Słupsku, tj.:
- wykonanie izolacji pionowej w mieszkaniu nr 6,
- wykonanie posadzki cementowej,
- zbicie tynków na ścianach i wykonanie nowych tynków z płyt g/k na ruszcie,
- wykonanie izolacji pionowej na szczycie budynku,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4
- Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 3

III. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2014r.

IV. Wymagany okres gwarancji: 3 lata

V. Termin i miejsce negocjacji:
1. Termin negocjacji odbędą się w dniu 01.07.2014r., o godz. 09:00
2. Miejsce negocjacji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 ,76-200 Słupsk, pok. nr 6.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
5. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

VI.  Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 2.
b. Spełniają warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu remontu lokali mieszkalnych lub lokali użyteczności publicznej każda wartości nie mniejszej niż 25 000 zł  brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 2.
c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 2.
d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę
nie mniejszą niż 100 000 zł. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dołączonej do oferty polisy wykonawcy.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
tj. wykonawcy w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dostarczone przez wykonawcę.

VII.  Informacje dotyczące porozumiewania się
1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Grzegorz Kubanek – Kierownik AZG, e-mail: grzegorz.kubanek@pgm.slupsk.pl tel. (59) 8487300.
2. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

VIII. Ocena ofert 
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

IX. Protesty i odwołania.
1. W niniejszym postępowaniu oferentom nie przysługują protesty ani odwołania.
2. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.

X. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i  braku podstaw do wykluczenia
3. Przedmiar robót
4. Wzór umowy

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-06-30, godz. 09:49)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-06-30, godz. 09:49)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji.pdf1 778,08 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf202,55 kB
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.pdf142,75 kB
Przedmiar robót.pdf66,11 kB
Zalacznik nr 4 Wzór umowy.pdf230,34 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf1 012,31 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832614