BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 17.06.2014r.

Numer sprawy: 15/DPZ/RB/6/2014


KONKURS OFERT

Dla postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach będących własnością Miasta Słupsk, a znajdujących się w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku objętych „Rewitalizacją Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2009-2015”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.

2. Określenie przedmiotu zamówienia są: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach będących własnością Miasta Słupsk, a znajdujących się w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku objętych „Rewitalizacją Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2009-2015”

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Wzór umowy - Załącznik nr 5
- Projekty stolarki - Załącznik nr 8
- Przedmiary robót - Załącznik nr 6
- STWiOR - Załącznik nr 7

4. Termin wykonania zamówienia oraz termin i miejsce składania ofert
1) Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.08.2014r.
2) Termin składania ofert: upływa w dniu 02.07.2014r., o godz. 9:00
3) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs ofert Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach będących własnością Miasta Słupsk, a znajdujących się w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku objętych „Rewitalizacją Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2009-2015” -   Nr sprawy: 15/DPZ/RB/6/2014 "
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
6) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.07.2014r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.

8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11. Załączniki:
1)Instrukcja dla oferentów
2)Formularz oferty
3)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5)Wykaz wykonanych robót
6)Wzór umowy
7)Przedmiar robót
8)STWiOR
9)Dokumentacja projektowa

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-06-17, godz. 09:48)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-06-17, godz. 09:48)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf1 677,10 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf7 981,25 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf204,24 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf129,92 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.pdf127,04 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.pdf197,47 kB
Zalacznik nr 5 Wzór umowy.pdf197,63 kB
Przedmiar robót.pdf1 873,99 kB
STWiOR.pdf12 750,42 kB
Dokumentacja projektowa stolarka pcv.pdf21 605,37 kB
Wyjaśnienia dla wykonawców.pdf1 324,05 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf1 021,33 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1522955