Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 10 /DPZ-13A/U/2011 KONKURS OFERT na wykonanie usług powszechnej deratyzacji w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. __Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na: __Wykonywanie usług powszechnej deratyzacji w budynkach PGM Sp. z o.o. w Słupsku. II. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem powszechnej deratyzacji przy użyciu środków trujących, (np. Foxsan, Detroks, Baraki itp.) dopuszczonych do stosowania na podstawie stosownych przepisów sanitarnych, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.. Szczegółowy wykaz adresowy budynków określa załącznik nr 4 do I.W.Z. Termin realizacji zamówienia : I etap w terminie do 15 .04 2011r. ; II etap od 15.09.2011r. do 15.10.2011r. __Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 4 /sekretariat/ __Termin składania ofert: upływa w dniu 18 03 2011r., o godz. 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs ofert na usługi deratyzacji” __Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 6 /Zamówienia publiczne/ dn.18.03.2011r. o godz. 10:15 __Warunki płatności : 30 dni. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Mirosław Dańko tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do istotnych warunków zamówienia. __Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena – waga 100%. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy. „Prawo Zamówień Publicznych”.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE - Konkurs ofert_usługi deratyzacji..pdf78,21 kB
IWZ_usługi deratyzacji.pdf177,97 kB
Załącznik nr 1 - formularz oferty..pdf90,95 kB
Załączniki nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 6A.pdf150,34 kB
Załacznik Nr 4_wykaz budynków_Gmina.pdf100,40 kB
Załacznik Nr 4_wykaz budynków _Wspólnoty.pdf93,34 kB
Załącznik nr 7 _wzór umowy deratyzacja.pdf100,75 kB
Zawiadomienie o wyniku postępowania0001.pdf262,81 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-03-11, godz. 22:40)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:35)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2796991