Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 12.06.2014r.
Numer sprawy: 14/DPZ/RB/6/2014


KONKURS OFERT
Roboty budowlane w zakresie usunięcia skutków zawilgocenia i remont mieszkania przy ul. Dąbrówki 1/6 w Słupsku.

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.
2. Określenie przedmiotu zamówienia są: Roboty budowlane w zakresie usunięcia skutków zawilgocenia i remont mieszkania przy ul. Dąbrówki 1/6 w Słupsku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5
- Przedmiary robót stanowiący Załącznik nr 6
4. Termin wykonania zamówienia oraz termin i miejsce składania ofert
1) Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.07.2014r.
2) Termin składania ofert: upływa w dniu 27.06.2014r., o godz. 9:00
3) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs ofert na Roboty budowlane w zakresie usunięcia skutków zawilgocenia i remont mieszkania przy ul. Dąbrówki 1/6 w Słupsku-  Nr sprawy: 14/DPZ/RB/6/2014 "
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
6) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.06.2014r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11.  Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz wykonanych robót
6) Wzór umowy
7) Przedmiar robót

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf1 160,53 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf7 193,62 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf202,54 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf128,39 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.pdf125,40 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.pdf196,07 kB
Zalacznik nr 5 Wzor umowy.pdf231,67 kB
Przedmiar robót.pdf66,11 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf1 241,36 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-06-12, godz. 09:46)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-06-12, godz. 09:46)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605423