Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 28.05.2014r.

Numer sprawy: 13/DPZ/RB/5/2014

 

KONKURS OFERT

na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu chodnika na terenie Miasta Słupsk przy nieruchomości Kr. Jadwigi 5 w Słupsku

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia są: roboty budowlane w zakresie remontu chodnika na terenie Miasta Słupsk przy nieruchomości Kr. Jadwigi 5 w Słupsku, w tymwykonanie nowej nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej betonowej prostokątnej wraz  podbudową wzdłuż budynku od strony klatek schodowych, chodnika głównego i chodnika przy placu zabaw.

 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5

 • STWiOR stanowiącej Załącznik nr 6

 • Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7

 1. Termin wykonania zamówienia oraz termin i miejsce składania ofert

  1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy

  2. Termin składania ofert: upływa w dniu 12.06.2014r., o godz. 09:00

  3. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs ofert na remont chodnika na terenie Miasta Słupsk przy nieruchomości Kr. Jadwigi 5 w Słupsku - Nr sprawy: 13/DPZ/RB/5/2014 "

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521,
  Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 3. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7.  Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz wykonanych robót

  6. Wzór umowy

  7. STWiOR

  8. Przedmiar robót

    

    

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf1 207,06 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf7 931,89 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf205,18 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf128,74 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.pdf125,72 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.pdf196,32 kB
Zalacznik nr 5 wzór umowy.pdf310,89 kB
Przedmiar.pdf148,00 kB
Kosztorys nakladczy.pdf211,66 kB
STWiOR.pdf1 773,77 kB
Wyjaśnienia dla wykonawców z dnia 5.06.2014.pdf1 322,18 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf897,44 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-05-28, godz. 10:41)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-06-05, godz. 14:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605114