Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 28.05.2014r.

Numer sprawy: 12/DPZ/D/5/2014

 

KONKURS OFERT

na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw znajdujący się w kwartale ulic Małachowskiego- Niemcewicza- Wolności w Słupsku będącego własnością Miasta Słupsk

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawę i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw znajdujący się w kwartale ulic Małachowskiego- Niemcewicza- Wolności
  w Słupsku będącego własnością Miasta Słupsk.

 3. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy.

 4. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 04.06.2014r., o godz. 09:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

   Oferta - Konkurs ofert na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na plac zabaw Małachowskiego- Niemcewicza- Wolności

   Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.06.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 11. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wzór umowy

    

    

    

    

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-05-28, godz. 10:36)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-06-10, godz. 08:02)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf1 085,07 kB
Instrukcja dla Oferentów.pdf8 716,48 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf205,36 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf128,17 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf125,39 kB
Zalacznik nr 4 Wzór umowy.pdf191,46 kB
Wyjaśnienia dla wykonawców.pdf1 080,46 kB
Informacja o wyniku postępowania nr 12_DPZ_D_5_2014.pdf1 061,89 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832622