BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 26.05.2014r.

Numer sprawy: 11/DPZ/RB/5/2014

 

KONKURS OFERT

na roboty budowlane w zakresie docieplenia elewacji ściany frontowej budynku głównego przy ul. Św. Piotra 6 w Słupsku

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: na roboty budowlane w zakresie docieplenia elewacji ściany frontowej budynku głównego przy ul. Św. Piotra 6 w Słupsku będącego własnością Miasta Słupsk.

 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.08.2014r.

 4. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 10.06.2014r., o godz. 10:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

   Oferta - Konkurs ofert na docieplenie elewacji ściany frontowej budynku głównego przy ul. Św. Piotra 6 w Słupsku”.

   Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.06.2014r. o godz. 10:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

 5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 11. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz robót

  6. Wzór umowy

  7. Projekt budowlany

  8. Przedmiar robót

  9. STWiOR

    

    

    

    

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-05-26, godz. 10:49)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-06-11, godz. 09:22)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf1 053,09 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf7 409,18 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf230,43 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf128,54 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia art 24.pdf125,67 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz robót.pdf196,57 kB
Zalacznik nr 5 wzór umowy.pdf303,94 kB
Przedmiar.pdf393,48 kB
Projekt budowlany.pdf23 257,96 kB
STWiOR.pdf174,15 kB
Zmiana Instrukcji dla Oferentów z dnia 27.05.2014.pdf829,34 kB
Przedmiar robót po zmianach z dnia 27.05.2014.pdf18 773,04 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf892,92 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1522994