Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540057336-N-2019 z dnia 25-03-2019 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 524542
Data: 13.03.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 77128515500000, ul. Tuwima  4, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 82 93, e-mail zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl, maciej.lesniak@pgm.slupsk.pl, faks 59 842 80 48.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pgm.slupsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:, godzina:, Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:26.03.2019, godzina:10:00, Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110 ze zm). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE BANK Nr 98 11 40 2118 0000 2180 2900 1005 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.” Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110 ze zm). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE BANK Nr 98 11 40 2118 0000 2180 2900 1005 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.” Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych