Nr sprawy: 22/DPZ/12/U/2013 - podłączenie lokalnych systemów alarmowych w obiektach PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Słupsk, dn. 10.12.2013r.

Numer sprawy: 22/DPZ/12/U/2013

 

KONKURS OFERT

 

podłączenie lokalnych systemów alarmowych w obiektach PGM Sp. z  o.o. w Słupsku

 

  1. 1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
  2. 2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest podłączenie lokalnych systemów alarmowych w  ochranianych obiektach położonych w:

- Słupsk ul. Tuwima 4 – budynek biurowy siedziba Zarządu PGM sp. z o.o.

- Słupsk ul. Niemcewicza 15 budynek biurowy siedziba AWIL-2

- Słupsk ul. Niemcewicza 21 magazyn rzeczy z eksmisji

- Słupsk ul. Prusa 6 budynek biurowy siedziba AWIL-1

- Słupsk Pl. Zwycięstwa 4 budynek biurowy siedziba AZG

- Słupsk Pl. Zwycięstwa 4 Pomieszczenia Biura Obsługi Mieszkańców

Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego zainstalowanych w obiektach jw. i w przypadku zagrożenia natychmiastowego wysyłania patrolu, który podejmie czynne działania ochronne. Rejestrowanie sygnałów z obiektów i udostępnianie wyciągów z rejestru na żądanie zleceniodawcy. Dyskretnego ostrzegania o zagrożeniu włamaniem lub napadem. Ochrona dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku gdz.15°° do 7°° oraz w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni wolne całodobowo.

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2015r. 

4.      Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2013 r. o godz. 09:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta – Konkurs ofert na podłączenie lokalnych systemów alarmowych w obiektach PGM Sp. z  o.o. w Słupsku"

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

5.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

6.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

7.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

8.      Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

Załączniki:

  • Ogłoszenie.pdf 
  • Instrukcja dla oferentów.pdf 
  • Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf 
  • Zalaczniki od nr 2 do 3_wzory oświadczen.pdf 
  • Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf 
  • Ogłoszenie o unieważnieniu post. 22_DPZ_12_U_2013.pdf