Słupsk dn.19.01.2011r. Nr sprawy: 5/DPZ-13A/U/2011 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w konkursie ofert na : "Roboty konserwacyjne dekarsko-blacharskie" na obszarze administrowania Oddziału nr 1 P.G.M. Sp. z o.o. w Słupsku. 1. Informacja o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej : Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4 Informuje, że w niniejszym konkursie ofert została złożona jedna oferta:: 1) Oferta Nr 1 - Usługowy Zakład Dekarsko-Blacharski Ireneusz Seweryn 76-200 Słupsk ul. Przemysława II 22 - stawka roboczogodziny brutto-24,00 zł./r-g - cena pracy podnośnika brutto -70,00 zł./m-g 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Jako ofertę najkorzystniejszą wybrana została oferta Nr 2 złożona przez wykonawcę: Usługowy Zakład Dekarsko-Blacharski Ireneusz Seweryn 76-200 Słupsk ul. Przemysława II 22 Uzasadnienie. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wybory ofert jest najniższa cena. Została złożona tylko jedna oferta.. Wybrana oferta jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia. W związku z brakiem podstaw do odrzucenia powyższej oferty wybrana została za ofertę najkorzystniejszą. Pełnomocnik Zarządu ds. zamówien publicznych Mirosław Dańko