KONKURS OFERT na wykonywanie robót o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu Gminy Miejskiej Słupsk zaprasza do składania oferty na; wykonywanie usług w zakresie robót remontowych i konserwacyjnych murarsko-tynkarsko-malarskich na obszarze administrowania Oddziału nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, w miarę występujących potrzeb, robót budowlanych remontowych i konserwacyjnych oraz usuwanie awarii w zakresie prac ogólnobudowlanych murarskich, tynkarskich i malarskich, w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych nieruchomości stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w lokalach Gminy Miejskiej Słupsk znajdujących się w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie PG.M. Sp. z o.o. w Słupsku. Termin realizacji zamówienia :od zawarcia umowy do dnia 28 luty 2011r. Wymagany okres gwarancji wykonanych prac: 12 miesięcy Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 4 /sekretariat/ Termin składania ofert: upływa w dniu 18 01 2011r., o godz. 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonywanie robót budowlanych remontowych i konserwacyjnych murarsko-tynkarsko-malarskich – Rejon administracji Oddział Nr 2 PGM Sp. z o.o. w Słupsku” Miejsce i termin otwarcia oferty : Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 6 /Zamówienia publiczne/ dn.18.01.2011r. o godz. 10:15 Warunki płatności : 30 dni. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Mirosław Dańko tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych P.G.M. Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00. Oferta winna zawierać cenę (1 roboczogodziny z narzutami : Kp, Zysku) Ofertę należy sporządzić wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego konkursu. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena. Zamawiający zakłada że koszty zakupu materiałów na wykonywane roboty wynoszą 7.5% . (określoną na podstawie średnich cen wydawnictwa ICCP ORGBUD Serwis z IV kwartału 2010r.) W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanych robót. Załączniki: zał. nr 1- :formularz ofertowy zał. nr 2:- wzór umowy Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko