Słupsk, dnia 17.12.2010r. O G Ł O S Z E N I E ! Dział Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku, przy ul. Prusa 6 ogłasza konkurs ofert na stałe wykonywanie robót remontowo-konserwacyjnych w branży instalacyjno-sanitarnej w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku. Oferta wykonawcy powinna zawierać niżej wymienione stawki i założenia wyjściowe do sporządzania kosztorysów powykonawczych: - Stawka 1 r-g (z narzutami Kp i Z) - .......... zł / r-g - Stawka 1 r-g (netto) - ...........zł / r-g - Koszty pośrednie (do R i S) - ............ % - Zysk (R, S + Kp do R i S) - ............ % - Koszty zakupu materiałów (Kz max do 10%) - ............. % (od materiałów wykonawcy) Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2011r. Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2010r. do godz. 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS - INSTALACJE" w sekretariacie DWM PGM Sp. z o.o. ul. Prusa 6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2010r. o godz. 10:45 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy "Prawo zamówień publicznych" - oświadczenie według załączonego wzoru musi być dołączone do oferty. W celu potwierdzenia w/w warunków Wykonawca musi wykazać, że:  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. : - min. jedną osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego; - minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia typu "D" uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu: sieci gazowych, urządzeń, instalacji i przyborów gazowych; - minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia typu "E" uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu: sieci i instalacji cieplnych i urządzeń odbiorczych gorącej wody;  minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia spawacza gazowego  przedstawić referencje potwierdzające doświadczenie wykonawcy  posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł /kopia załączona do oferty/ Kryteria wyboru ofert: Zamawiający dokona wyboru maksymalnie 2 najkorzystniejszych cenowo ofert. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl