Nr sprawy: 4/DPZ/12/U/2013 - wymiana piasku w piaskownicach

KONKURS OFERT   - Nr sprawy: 4/DPZ/12/U/2013

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,

tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi )

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na  wymianie piasku w 100 piaskownicach o łącznej pojemności 405,44 m3znajdujących się na nieruchomościach  zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz adresowy z pojemnościami poszczególnych piaskownic przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Oferowany piasek musi pochodzić z piaskowni posiadającej odpowiednie badania bakteriologiczne SANEPID.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

-    zakup, dostawę, nawiezienie i rozplantowanie nowego piasku o drobnej i miękkiej strukturze i uziarnieniu 0÷2 mm,

-    wybranie, wywiezienie i utylizację lub zagospodarowanie dla własnych potrzeb piasku wybranego z piaskownic.

3.1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

3.3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

Ocena ofert będzie dokonywana odrębnie na każdą z części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – 30 dni od daty zawarcia umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

a)       oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

b)       oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień   publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokument ten można złożyć wraz z ofertą.

  1. 8.       Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2013r. o godzinie 09:00
  2. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

 „Konkurs ofert na wymianę piasku w piaskownicach dla dzieci”  

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2013r. o godzinie 09:10 – pokój nr 6  

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 521,  w godz. od 9:00 do 13:00

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie - Konkurs ofert na wym. piasku.pdf 
  • Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf 
  • Załącznik nr 2 WYKAZ PIASKOWNIC - Konkurs ofert 2013r..pdf 
  • Załącznik nr 3 Wzór umowy.pdf 
  • Załącznik nr 4 i 5 - oświadczenia.pdf 
  • Informacja o wyniku postępowania.pdf