Słupsk, dn. 14.03.2013r.

Numer sprawy: 3/DPZ/12/RB/2013

 

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na rozbiórkę budynku gospodarczego o nr ew. 3012 położonego na działce nr 890 przy nieruchomości Kołłątaja 42.

 

MODYFIKACJA TREŚCI INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

W trybie konkursu ofert na „rozbiórkę budynku gospodarczego o nr ew. 3012 położonego na działce nr 890 przy nieruchomości Kołłątaja 42” Zamawiający w dniu 14.03.2013r. dokonuje modyfikacji treści Instrukcji dla oferentów.

W Instrukcji dla oferentów jest:

- Rozdz. V, pkt. 1:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
    z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

a) wykonawca musi dysponować ważną umową z zakładem posiadającym zezwolenie na utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego (padłych gryzoni).

Weryfikację spełnienia powyższego warunku zamawiający dokona na podstawie przedłożonego dokumentu.

Po dokonaniu zmiany ma być:

- Rozdz. V, pkt. 1:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.